ใบสมัครเรียน

รงเรียนศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้น

115/136-137 ซอยเอกชัย 93/1  ถนนเอกชัย  แขวงบางบอน เขตบางบอน กท 10150  โทร 02-8943133-35  081-8241332  081-4076084

 

(ท่านกรอกใบนี้ แล้วส่งเมล์มาที่ trainingcenterthai@hotmail.com) หรือ แฟ๊กมาที่ 02-8945021

 

วันที่ .............................................

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว .................................................................................................................

ที่อยู่ บ้านเลขที่ .......................หมู่ที่ ......... ซอย .....................................แขวง.............................

เขต ...........................................จังหวัด.................................................รหัส..............................

โทรบ้าน .....................................................................................โทรมือถือ ......................................................................

email  ...............................................................................................

ประวัติส่วนตัว

1.จบการศึกษา ระดับสูงสุด .............................................เมื่อปี พศ....................

2.อายุ ......................ปี

3.สถานนะครอบครัว .................บุตร .......คน

4.ทำอาชีพในด้าน ...............................................................ทำงานมา ............ปี

ประวัติการสมัครเรียนวิชาชีพ

ต้องการสมัครเรียน วิชา ...............................................รอบ ........................ เวลา .....................................................

เหตุที่เรียนวิชานี้   เพื่อนำไป ....................................................................................................................................

ต้องการทำงาน หลังจบหรือไม่ ................................. ต้องการที่พัก ขณะเรียน หรือไม่ .....................................................

ทราบข่าวการเรียนจากสื่อใด .....................................................................................................................................

ประวัติการเงิน

ทั้งนี้ได้ทำการโอนเงินค่าอบรม  มาบัญชี  ธนาคาร ....................................สาขา.................................ยอดเงินโอน .................บาท

คงเหลือ ........................... บาท โดยจะทำการชำระเมื่อวันที่เข้ามารอบรม วันที่ ..........................................................................

หมายเหตุ กรณีชำระเงินแบบอื่นๆ ..........................................................................................................................................

ท่านจะได้รับตำราเรียน พร้อม VCD  การเรียนในวิชาชีพที่สมัคร ก่อนเข้ามาเรียน เพื่อเตรียมตัวล่วงหน้า 3-7 วัน

(หากสงสัย ในการสมัคร โทรถามที่ ธุรการ 02-8943134)

                                                                            ลงชื่อ  ผู้สมัครเรียน ...................................................................

     ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่ธุรการ ...................................................................

หมายเหตุ หากมีรูปถ่าย ให้ส่งเมล์แนบมาพร้อมใบสมัครนี้

EMAIL  TRAININGCENTERTHAI@HOTMAIL.COM